do business

แปลว่า


vt ติดต่อธุรกิจ
ความหมายเหมือนกับ: business deal , trade
คำที่เกี่ยวข้อง: ค้าขาย , ตกลงซื้อขาย , ทำความตกลง , ทำการติดต่อ

ตัวอย่างประโยค


I'm here to do business with him. ฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจกับเขา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top