diverge

แปลว่า


vi แตกต่างกัน
ความหมายเหมือนกับ: deviate , veer , redirect
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เหมือนกัน , แยกจากกัน
คำตรงข้าม: agree