distribution

แปลว่า


n การแจกจ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: การปันส่วน , การกระจาย , การแบ่งสรร

คำที่มี "distribution" ในคำ


maldistribution n การแบ่งปันที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ

redistribution n การจัดสรรปันส่วนใหม่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top