distressful

แปลว่า


adj ไม่มีความสุข

คำที่มี "distressful" ในคำ


distressfully adv อย่างเป็นทุกข์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top