distend

แปลว่า


vi แผ่กระจาย
ความหมายเหมือนกับ: broaden , widen , enlarge
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยาย , บวม , พอง , โป่ง
คำตรงข้าม: narrow , contract
vt แผ่กระจาย
ความหมายเหมือนกับ: broaden , widen , enlarge
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยาย , ขยายตัว , พอง , โป่ง
คำตรงข้าม: narrow , contract

คำที่มี "distend" ในคำ


distended adj บวม
ความหมายเหมือนกับ: enlarged , puffed up
คำตรงข้าม: shrunken

distended adj บวม
ความหมายเหมือนกับ: bulgingค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top