disregard

แปลว่า


n ความไม่เอาใจใส่
ความหมายเหมือนกับ: neglect
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเฉยเมย , ความเพิกเฉย
vt ไม่เอาใจใส่
ความหมายเหมือนกับ: ignore , neglect
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่สนใจ , ความเฉยเมย , ความเพิกเฉย