disputation

แปลว่า


n การขัดแย้ง
ความหมายเหมือนกับ: clash , conflict , discord , contention , disagreement
n การโต้วาที
ความหมายเหมือนกับ: argument , contention , controversy , discussion , dispute
คำที่เกี่ยวข้อง: การอภิปราย , การโต้แย้ง , การถกเถียง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top