disperse

แปลว่า


vi กระจาย
ความหมายเหมือนกับ: scatter , disband
คำที่เกี่ยวข้อง: เผยแพร่ , แพร่ , กระจัดกระจาย
vt ทำให้กระจัดกระจาย
ความหมายเหมือนกับ: scatter , disband
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แพร่หลาย , ทำให้แพร่กระจาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top