dismember

แปลว่า


vt รื้อ
ความหมายเหมือนกับ: disassemble
คำที่เกี่ยวข้อง: ถอดออก , แยกออก , เอาออก
คำตรงข้าม: assemble , put together
vt ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: operate anatomize
คำที่เกี่ยวข้อง: ผ่าศพ , ผ่าเพื่อวิเคราะห์
คำตรงข้าม: join , unite
vi ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: operate anatomize
คำที่เกี่ยวข้อง: ผ่าศพ , ผ่าเพื่อวิเคราะห์
คำตรงข้าม: join , unite


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top