dismantle

แปลว่า


vt รื้อ
ความหมายเหมือนกับ: disassemble , dismember
คำที่เกี่ยวข้อง: ถอดออก , แยกออก , เอาออก
คำตรงข้าม: assemble , put together