disconnected

แปลว่า


adj ซึ่งตัดออกจากกัน
ความหมายเหมือนกับ: disjointed
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งแยกออกจากกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top