disavowal

แปลว่า


n การปฏิเสธ
ความหมายเหมือนกับ: denial
คำที่เกี่ยวข้อง: การยกเลิก , การไม่ยอมรับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top