disagreement

แปลว่า


n ความขัดแย้งกัน
ความหมายเหมือนกับ: contradiction , contrast , disparity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความคิดเห็นไม่ตรงกัน , ความไม่เห็นด้วย , การแตกร้าว
คำตรงข้าม: agreement
vt ทำให้กระจ่าง
ความหมายเหมือนกับ: explain , clarify
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แจ่มแจ้ง
คำตรงข้าม: confuse , obfuscate


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top