direct

แปลว่า


vt จัดการ
ความหมายเหมือนกับ: command , bid , charge , manage
คำที่เกี่ยวข้อง: ควบคุม , สั่งการ , กำกับ
vt จ่าหน้าซอง
vt ชี้ทาง
ความหมายเหมือนกับ: guide , conduct , lead , show
คำที่เกี่ยวข้อง: บอกทาง , นำทาง
คำตรงข้าม: mislead , misquide
adj ตรงไป
ความหมายเหมือนกับ: straight , right
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เบี่ยงเบน
adj ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: open , candid , unhidden
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรงๆ , ไม่คลุมเครือ , เปิดเผย
คำตรงข้าม: concealed
adj ทันที
ความหมายเหมือนกับ: immediate , firsthand
vt มุ่งความสนใจไปที่
ความหมายเหมือนกับ: point to
vt สั่งสอน (คำทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: สอน , แนะนำ , ชี้แนะ