diminution

แปลว่า


n การลดลง
ความหมายเหมือนกับ: decline , fall-off , lessening , reduction
คำที่เกี่ยวข้อง: การตกลง , การน้อยลง
คำตรงข้าม: expansion , growth
n การลดลง
ความหมายเหมือนกับ: lessening
n การลดลง
ความหมายเหมือนกับ: decrease , lowering , lessening
n การหักออก
ความหมายเหมือนกับ: deduction , reduction
คำที่เกี่ยวข้อง: การลบออก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top