dilate

แปลว่า


vt ทำให้กว้างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: expand , enlarge , widen
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ใหญ่ขึ้น , ทำให้ขยายออก
vi ทำให้กว้างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: expand , enlarge , widen
คำที่เกี่ยวข้อง: ใหญ่ขึ้น , ขยายออก
vi พูดหรือเขียนยืดยาว