differential

แปลว่า


adj เกี่ยวกับความแตกต่างของการเคลื่อนไหว (เครื่องกล)
adj ซึ่งมีความแตกต่างกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ก่อให้เกิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top