devil-may-care manner

แปลว่า


idm ความไม่ใส่ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: การไม่สนใจ , การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top