detain

แปลว่า


vt กักขัง
ความหมายเหมือนกับ: retain , hold , confine
คำที่เกี่ยวข้อง: หน่วงเหนี่ยว , กักตัว , เหนี่ยวรั้ง
คำตรงข้าม: discard , lose