despond

แปลว่า


n ความสิ้นหวัง
ความหมายเหมือนกับ: hopelessness , despair
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเศร้าโศก , การหมดกำลังใจ
vi รู้สึกท้อแท้
ความหมายเหมือนกับ: be dejected , lose heart
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ้นหวัง , หมดกำลังใจ