despise

แปลว่า


vt เหยียดหยาม
ความหมายเหมือนกับ: abhor , contemn , detest
คำที่เกี่ยวข้อง: ดูหมิ่น , ดูถูก , ดูแคลน
คำตรงข้าม: love , like

ตัวอย่างประโยค


I despised my job. ฉันเกลียดงานของฉัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top