designed

แปลว่า


adj ซึ่งวางแผนเอาไว้
ความหมายเหมือนกับ: planned , expected
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเตรียมการเอาไว้
คำตรงข้าม: unintended