designed

แปลว่า


adj ซึ่งวางแผนเอาไว้
ความหมายเหมือนกับ: planned , expected
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเตรียมการเอาไว้
คำตรงข้าม: unintended

คำที่มี "designed" ในคำ


designedly adv โดยตั้งใจ
ความหมายเหมือนกับ: advisedly , voluntarily

undesigned adj ซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: unintentional , inadvertent , unintended , unplanned
คำตรงข้าม: designedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top