designate

แปลว่า


vt กำหนด (มักใช้รูป passive voice)
ความหมายเหมือนกับ: detail , mark , indicate
คำที่เกี่ยวข้อง: อธิบาย , ระบุ , เลือก
vt ให้ชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: baptize , brand , call
คำที่เกี่ยวข้อง: ตั้งชื่อ , ใส่ยศ , ติดยศ , แต่งตั้งเป็น

คำที่มี "designate" ในคำ


designate as phrv แต่งตั้งให้เป็นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top