descendant

แปลว่า


adj ซึ่งสืบทอดมา
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งสืบสกุล
n ลูกหลาน
ความหมายเหมือนกับ: family tree , lineage , posterity
คำที่เกี่ยวข้อง: ชนรุ่นหลัง , คนชั้นหลัง , คนรุ่นหลัง , ผู้สืบสกุล

หมวดคำ