descendant

แปลว่า


adj ซึ่งสืบทอดมา
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งสืบสกุล
n ลูกหลาน
ความหมายเหมือนกับ: family tree , lineage , posterity
คำที่เกี่ยวข้อง: ชนรุ่นหลัง , คนชั้นหลัง , คนรุ่นหลัง , ผู้สืบสกุล

หมวดคำ


คำที่มี "descendant" ในคำ


descendants n ลูกหลาน
ความหมายเหมือนกับ: children
คำตรงข้าม: ancestry , forefathers

descendants n ลูกหลาน
ความหมายเหมือนกับ: childrenค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top