derogate

แปลว่า


vi ทำให้น้อยลง (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: denigrate , discount
คำที่เกี่ยวข้อง: ลดความสำคัญลง
คำตรงข้าม: esteem
vi บิดเบือน
ความหมายเหมือนกับ: detract , disparage
คำที่เกี่ยวข้อง: เบี่ยนเบน

คำที่มี "derogate" ในคำ


derogate from phrv ทำให้ลดน้อยลง (โดยเฉพาะสิ่งที่ดี)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top