deploy

แปลว่า


vt เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: array , mobilize
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้าแถวเรียงหน้ากระดาน

คำที่มี "deploy" ในคำ


deployment n การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: stretching , spread

redeploy vi พัฒนาใหม่

redeploy vt พัฒนาใหม่

redeployment n การพัฒนาใหม่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top