deplane

แปลว่า


vt ลงจากรถราง หรือรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: alight , descend , step
คำที่เกี่ยวข้อง: ก้าวลงจากรถราง / รถไฟ
คำตรงข้าม: embark , board
vi ลงจากรถราง หรือรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: alight , descend , step
คำที่เกี่ยวข้อง: ก้าวลงจากรถราง / รถไฟ
คำตรงข้าม: embark , board


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top