depict

แปลว่า


vt พรรณนา
ความหมายเหมือนกับ: portray
คำที่เกี่ยวข้อง: บรรยายให้เห็นภาพ
vt วาดภาพ
ความหมายเหมือนกับ: picture , portray