deny

แปลว่า


vt ปฏิเสธ
ความหมายเหมือนกับ: refuse
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ยอมรับ , ไม่ยอมเชื่อ , ไม่เห็นด้วย
คำตรงข้าม: admit , accept , affirm
vt ระงับ
ความหมายเหมือนกับ: refuse , contradict , forswear
คำที่เกี่ยวข้อง: ยับยั้ง , อดกลั้น

คำที่มี "deny" ในคำ


deny oneself phrv มีชีวิตอย่างสมถะ

deny to phrv ปฏิเสธกับ

deny to phrv ปฏิเสธ
ความหมายเหมือนกับ: refuse to

self-denying adj เกี่ยวกับการบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top