demonstrative

แปลว่า


n คำบ่งชี้
ความหมายเหมือนกับ: determiner
คำที่เกี่ยวข้อง: คำสรรพนามที่ระบุว่าคน สัตว์ สิ่งของนั้นๆ แตกต่างจากสิ่งอื่น
adj แสดงความรู้สึกรักใคร่ออกมาอย่างเปิดเผย