deminish

แปลว่า


vt ลดค่า
ความหมายเหมือนกับ: discount
คำที่เกี่ยวข้อง: ลดความสำคัญ
คำตรงข้าม: esteem , like
vi ลดลง
ความหมายเหมือนกับ: decline , decrease
คำที่เกี่ยวข้อง: น้อยลง , เสื่อมลง , แย่ลง
vt ทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: dismantle , take apart , raze
คำที่เกี่ยวข้อง: รื้อถอน , ปราบปราม
คำตรงข้าม: put together