deification

แปลว่า


n การทำให้เป็นพระเจ้า
ความหมายเหมือนกับ: exaltation , honor
คำที่เกี่ยวข้อง: การเคารพบูชาเหมือนเป็นพระเจ้า