deification

แปลว่า


n การทำให้เป็นพระเจ้า
ความหมายเหมือนกับ: exaltation , honor
คำที่เกี่ยวข้อง: การเคารพบูชาเหมือนเป็นพระเจ้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top