degrade

แปลว่า


vt ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ)
ความหมายเหมือนกับ: demote , deplace
คำตรงข้าม: upgrade , promote
vt ลดค่า
ความหมายเหมือนกับ: demote , discredit
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ด้อยค่า , ทำให้ลดคุณค่า , ทำให้ต่ำต้อย , ทำให้เสื่อมเสีย

คำที่มี "degrade" ในคำ


degraded adj เลวทราม
ความหมายเหมือนกับ: wretched , sordidค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top