defensive

แปลว่า


n การป้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: การต้านทาน
adj ซึ่งสามารถป้องกันไว้ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งสามารถต้านทานได้