defensive

แปลว่า


n การป้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: การต้านทาน
adj ซึ่งสามารถป้องกันไว้ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งสามารถต้านทานได้

คำที่มี "defensive" ในคำ


defensively adv อย่างป้องกันได้

self-defensive adj ซึ่งป้องกันตนเองค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top