decree

แปลว่า


n พระราชกฤษฎีกา
ความหมายเหมือนกับ: command , dictum , edict , order , proclaimation
คำที่เกี่ยวข้อง: กฎ , ข้อบังคับ , พระราชกฤษฎีกา , คำพิพากษา
vi พิพากษา
ความหมายเหมือนกับ: command , proclaim , order
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัดสินชี้ขาด , ตัดสิน , บัญชา
vt พิพากษา
ความหมายเหมือนกับ: command , proclaim , order
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัดสินชี้ขาด , ตัดสิน , บัญชา

คำที่มี "decree" ในคำ


decree absolute n คำสั่งศาลให้หย่าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top