decorated

แปลว่า


adj ที่ตกแต่งประดับประดา
ความหมายเหมือนกับ: garnished
adj หรูหรา
ความหมายเหมือนกับ: elaborate
คำที่เกี่ยวข้อง: ฟุ่มเฟือย

คำที่มี "decorated" ในคำ


undecorated adj ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ
คำตรงข้าม: decoratedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top