decency

แปลว่า


n ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม
ความหมายเหมือนกับ: decorum , propriety
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเหมาะสม , มารยาท , ความสุภาพ