decease

แปลว่า


n ความตาย
ความหมายเหมือนกับ: death
คำที่เกี่ยวข้อง: การเสียชีวิต , การถึงแก่กรรม , มรณกรรม , มรณภาพ
vi ตาย
ความหมายเหมือนกับ: die , exit , expire , perish , pass away
คำที่เกี่ยวข้อง: มรณะ , เสียชีวิต , ถึงแก่กรรม , หมดอายุ , สิ้นอายุขัย

คำที่มี "decease" ในคำ


deceased adj ซึ่งตายแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: dead , demised

predecease vi ตายก่อน

predecease vt ตายก่อนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top