debate upon

แปลว่า


phrv อภิปรายในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: debate about
คำที่เกี่ยวข้อง: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top