deadly

แปลว่า


adj เป็นอันตรายถึงตายได้
ความหมายเหมือนกับ: destrucitve , mortal
คำที่เกี่ยวข้อง: เหมือนตาย
adv สุดขีด
ความหมายเหมือนกับ: extreme , utter
คำที่เกี่ยวข้อง: เต็มที่ , สมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top