deadbeat

แปลว่า


sl คนเบี้ยว (ไม่ยอมจ่ายเงิน)
คำที่เกี่ยวข้อง: คนหนีหนี้ , คนไม่ยอมจ่ายหนี้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top