dash

แปลว่า


n การชนหรือตีอย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: hit , hurl , slam , smash , strike , throw , slog
คำที่เกี่ยวข้อง: การกระแทก , การฟาด , การทำให้แตก , การตี , การขว้าง
n การโผเข้าไปอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: bolt , dart , run , rush , speed , sprint
คำที่เกี่ยวข้อง: การเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว , การพุ่งไปข้างหน้า , การถลาเข้าใส่ , การโถมเข้าใส่
n การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา)
ความหมายเหมือนกับ: race , sprint
คำที่เกี่ยวข้อง: การแข่งขันวิ่ง
n ความกระฉับกระเฉง
ความหมายเหมือนกับ: animation , elan , enthusiasm , energy , exuberance , flair , life , nimbleness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความกระตือรือร้น , ความคล่องแคล่ว , ความห้าวหาญ , ความฮึกเหิม
คำตรงข้าม: listlessness , sluggishness , torpor
n เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์)
ความหมายเหมือนกับ: stroke , line
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องหมายขีด , เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์ , เครื่องหมายวรรคตอน
vt ชนหรือตีอย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: fling , hit , hurl , slam , smash , strike , throw
คำที่เกี่ยวข้อง: ทุบ , ตี , ต่อย , ขว้าง , โยน , กระแทก , ฟาด
vt ทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: destroy , break , foil , frustate , ruin , spoil , damage
คำที่เกี่ยวข้อง: ลบล้าง , ทำให้ตกต่ำ , ทำให้เสียหาย
vt ทำให้ผิดหวัง
ความหมายเหมือนกับ: dampen , depress , disappoint , discourage , disspirit
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เสียกำลังใจ , ทำให้เสียใจ , ทำให้ไม่สมหวัง
คำตรงข้าม: courage , inspirit , hearten , support
vt ผสมอีกเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: adulterate , mix
คำที่เกี่ยวข้อง: เจือ
vt โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: bolt , bound , dart , race , run , rush , scoot , scud , speed
คำที่เกี่ยวข้อง: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว , โถม , ถลา , ปราด , ปรี่ , พุ่งชน , พุ่งไปอย่างเร็ว
คำตรงข้าม: linger
vt สาดอย่างแรง
ความหมายเหมือนกับ: bestpatter , splash
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เปื้อนเปรอะ , ทำให้กระเด็น
n สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: bit , drop , soupcon , small amount
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนผสมเล็กน้อย