curative

แปลว่า


adj ที่สามารถเยียวยารักษาได้
ความหมายเหมือนกับ: healing , remedial


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top