cumbersome

แปลว่า


adj ยุ่งยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้ลำบาก
adj อุ้ยอ้าย
ความหมายเหมือนกับ: burdensome , unwieldy , heavy
คำที่เกี่ยวข้อง: เทอะทะ