crisis

แปลว่า


n ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง
ความหมายเหมือนกับ: crucial time , decisive time
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่วงวิกฤต
n ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค

ตัวอย่างประโยค


We are having a little bit of a crisis here!. พวกเรามีวิกฤตการณ์เล็กน้อยที่นี่

คำที่มี "crisis" ในคำ


midlife crisis n ความวิตกกังวลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top