creator

แปลว่า


n ผู้ประดิษฐ์
ความหมายเหมือนกับ: inventor , producer , originator
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้สร้างสรรค์
n ผู้สร้างโลก
ความหมายเหมือนกับ: Godhead , Lord
คำที่เกี่ยวข้อง: พระเจ้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top