coupled

แปลว่า


adj ที่รวมเป็นคู่
ความหมายเหมือนกับ: twin
adj เป็นคู่
ความหมายเหมือนกับ: paired , binary , duplex
คำที่เกี่ยวข้อง: ประกอบด้วยสองส่วนที่เหมือนกัน / เท่ากัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top