corrective

แปลว่า


adj ที่เป็นการทำให้ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: remedial , restorative


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top