coppice

แปลว่า


n พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น
ความหมายเหมือนกับ: brush , brushwood , copse


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top