coordinate

แปลว่า


adj ซึ่งมีหน้าที่ทางไวยากรณ์เหมือนกัน
vi ทำงานไปพร้อมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน , ทำงานไปด้วยกัน
vt ทำให้ทำงานไปพร้อมกัน
vt ทำให้ประสานกัน
ความหมายเหมือนกับ: harmonize , correlate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สอดคล้องกัน
n บุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ระดับเดียวกัน
adj ระดับเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: equal , coequal
คำที่เกี่ยวข้อง: เท่ากัน
n ระยะพิกัด